Regulamin i zasady rejestracji oraz korzystania z portalu ForumLeasing24.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad rejestracji użytkowników i zamiszczania wpisów w serwisie ForumLeasing24.pl. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez właściciela Serwisu. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 14 dni od momentu powiadomienia Użytkowników na stronie internetowej Serwisu o wprowadzonych zmianach. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych.

2. Właścicielem Serwisu jest UC Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-801, przy ul. Techników 6/17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354188 z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, NIP 9532607894, zwana dalej Operatorem.

3. Warunkiem uzyskania dostępu do serwisu ForumLeasing24.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową.

DEFINICJE

Operator – spółka UC Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-801, przy ul. Techników 6/17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354188 z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, NIP 9532607894.

Serwis ForumLeasing24.pl — prowadzony przez Operatora internetowy serwis, w ramach którego użytkownicy mogą zamieszczać i przeglądać opinie, dostępny w domenie internetowej www.forumleasing24.pl. Dopuszcza się dostępność Serwisu w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora.

Użytkownik — osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w trybie przewidzianym w Regulaminie zamieściła wpis w Serwisie.

Konto Użytkownika — zindywidualizowany zapis informatyczny stworzony na rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w Serwisie, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, chroniony nazwą Użytkownika i hasłem.

Wpis na forum — zredagowana przez Użytkownika opinia, treść, komentarz zamieszczane w Serwisie na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

Regulamin — niniejszy Regulamin.

Cennik — lista opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu ustalana przez Operatora.

Formularz Kontaktowy — formularz elektroniczny dostępny w Serwisie i służący do kontaktu z pracownikami Operatora kompetentnymi w zakresie obsługi Serwisu.

USŁUGI FORUM

ForumLeasing24.pl w ramach świadczenia usługi Forum udostępnia Użytkownikom zasoby swojego systemu teleinformatycznego, aby mogli umieszczać swoje komentarze, treści i opinie w sieci Internet w ramach Serwisu. Serwis, nie odpowiada za treść wypowiedzi zamieszczanych na forum przez Użytkowników. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za użyteczność, dokładność i kompletność jakiejkolwiek wypowiedzi. Treść wypowiedzi wyraża opinię jej autora. Wypowiedzi niezgodne z zasadami korzystania z Forum lub obowiązującego w Polsce prawa, należy zgłaszać do Administratora. Administrator Forum dba o zgodność wypowiedzi z zasadami korzystania z Forum i robi w miarę możliwości wszystko, aby po otrzymaniu stosownej, wiarygodnej informacji usuwać niezgodne posty. Akceptacja niniejszego regulaminu Forum oznacza korzystanie z Forum i nie zamieszczanie materiałów, które są fałszywe, obraźliwe, niedokładne, wulgarne, obsceniczne, wzmagają nienawiść, zastraszają, profanują wartości, grożą, ingerują w czyjąś prywatność lub łamią obowiązujące prawo. Zabrania się również zamieszczać materiały chronione prawem autorskim, chyba że Użytkownik dysponuje prawami do nich lub zamieszczenie tych materiałów nie stanowi naruszenia praw autorskich. 

Forum jest miejscem, w którym można dyskutować na tematy związane z leaisngiem, CFM oraz finansowaniem.

ZASADY PUBLIKACJI NA FORUM

1. Nie umieszczamy komentarzy, treści  lub odnośników (linków) do stron internetowych, które naruszają prawo, w szczególności: zawierają wulgaryzmy, treści pornograficzne, propagują alkohol, propagują narkotyki i inne środki odurzające, obrażają osoby publiczne lub zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, przyczyniają się do łamania praw autorskich. Nie zamieszczamy komentarzy, które zawierają odnośniki (linki) do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje, są spamem, czyli nie mają nic wspólnego z tematem wątku, nawołują do agresji, są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej, zawierają uwagi skierowane do redakcji Serwisu.

2. Nie obrażamy innych forumowiczów.

3. Wątki należy zakładać w odpowiednich dla nich działach, w przeciwnym razie będą przenoszone do właściwych działów lub usuwane.

4.Temat wątku powinien być odpowiednio sformułowany i jednoznacznie określać treść wątku.

5. Przed założeniem wątku prosimy sprawdzić, czy podobna dyskusja już się na Forum nie toczyła (wyszukiwarka na Forum)

6. Dział "Ogólne" przeznaczony jest dla dyskusji na tematy dowolne w zakresie leasingu.

7. Wątki zawierające kłótnie, wyzwiska czy służące wyłącznie do generowania postów mogą być usunięte przez Administratora.

8. Zabronione jest tworzenie takich samych wątków w kilku różnych działach. Powtarzające się wątki będą usuwane.

9. Nie piszemy dużymi literami, zwłaszcza w temacie wątku.

10. Nie powinno się cytować długiej wypowiedzi. Cytujmy jedynie krótkie fragmenty, mające przypomnieć, o co chodziło w cytowanej wypowiedzi.

11. Należy unikać animowanych awatarów.

12. Zabronione jest podszywanie się pod administratorów Forum, w szczególności używanie takich awatarów czy podpisów, jak "Administrator", "Moderator" czy "forumleasing24.pl".

13. Reklama na ForumLeasing24.pl jest płatna. Zabrania się reklam stron komercyjnych, w tym serwisów informacyjnych sprzedających reklamy. Osoby zainteresowane reklamą w Serwisie są proszone o kontakt z naszym działem reklamy.

14. Zabronione jest działanie na szkodę Serwisu.

15. W przypadku znalezienia wątków naruszających zasady korzystania z Forum prosimy o poinformowanie Administratora.

16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu jako Zarejestrowany Użytkownik. Administratorem danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników jest Operator.

17. Zarejestrowany Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym oświadcza, że są one zgodne z prawdą, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) w celu realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu.

18 .Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

19. Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi na Forum niniejszym upoważnia nieodpłatnie Operatora do zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera, obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów Serwisu, publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika wypowiedzi w sieci Internet, włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie, rozpowszechniania wypowiedzi na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej, umieszczania wypowiedzi w bazach danych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Użytkownik musi podać podczas rejestracji swój e-mail oraz nazwę użytkownika.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także świadczeniem usług przez Operatora. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczących realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora usług w ramach Serwisu.

5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników oraz dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

6. Operator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu NajNajem.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

7. Użytkownik Forum wyraża zgodę na przesyłanie przez Operatora na podany podczas rejestracji ares e-mail informacji technicznych, handlowych, marketingowych oraz newslettera.

CENNIK

1. Publikowanie na Forum jest bezpłatne.

2. Cennik reklam dostepny jest na stronie Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu  będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Operatora.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27-05-2016 r.